Komunitní plánování > Projekt KP Ostrava 2006-2007

 

Komunitní plánování sociálních služeb na území SMO jako nástroj sociálního začleňování a předcházení soc. vyloučení znevýhodněných skupin obyvatel
(reg. č. CZ.04.1.05/3.2.81.3/3891)

 

Doba trvání projektu: 1.6.2006 – 15.4.2007

Rozpočet projektu:  

Celkové způsobilé výdaje (100%): 2 553 tis. Kč

Spolufinancování SMO (10%): 255 tis. Kč

Spolufinancování MSK (10%) 255 tis. Kč

Prostředky ze SROP (80%): 2 043 tis. Kč

 

Popis projektu:

Obsahem projektu je podpora pokračování a udržení procesu komunitního plánování (KP) na území statutárního města Ostravy jako nástroje pro zajištění sítě dostupných a kvalitních služeb sociální prevence a sociální péče. Cílem je pomocí procesů a nástrojů KP, kooperací a propojováním vhodných komplexů sociálních služeb, přispět ke zvýšení zaměstnanosti v regionu, prevenci a snížení výskytu sociálně patologických jevů, zvýšení sociální integrace s důrazem na podporu rovných příležitostí, zmírnění sociálního znevýhodnění specifických skupin obyvatel a jejich integraci do společnosti a na trh práce.

 

Cílová skupina:

zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb. Zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů služeb společně vytvářejí a realizují plán v rámci těchto cílových skupin:

-          osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (občané s duševním onemocněním, mentální postižením, jiným zdravotním postižením)

-          občané společensky nepřizpůsobení (osoby bez přístřeší, vracející se z výkonu trestu, ústavních či jiných sociálních zařízení, uprchlíci, atd.)

-          romské etnikum

-          děti a rodina

-          osoby ohrožené delikvencí

-          osoby ohrožené drogou a drogově závislí

-          senioři

 

Cíl projektu:

-          implementace 1. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb (1. KPRSS) vč. jeho revize

-          příprava 2. KPRSS do roku 2010

-          vzdělávání účastníků KP v Ostravě

 

Specifické cíle akce a jejich naplnění:

 

Cíl: zvýšit úroveň sociálních služeb ve městě Ostrava

Naplnění: tento specifický cíl má spíše dlouhodobý charakter. K jeho naplňování v tomto projektu dochází především z hlediska fungujících organizačních struktur, ve kterých dochází k diskusím a předávání informací mezi poskytovateli navzájem a mezi poskytovateli, zástupci města a uživateli, uvádění příkladů dobré praxe apod.  Na základě posuzování jednotlivých projektů a jejich hodnocení v pracovních skupinách je poskytována zpětná vazba k poskytovaným službám a je prováděn jejich monitoring, což je jedním z předpokladů zvýšení úrovně poskytovaných sociálních služeb. K dosažení vyšší úrovně sociálních služeb napomáhají i aktivity, které s procesem KP v Ostravě přímo souvisí – vzdělávání a podpora poskytovatelů při zavádění systémů řízení kvality sociálních služeb.

 

Cíl: udržet a rozvíjet proces KP ve městě Ostrava jako standardní dlouhodobě udržitelný nástroj pro zajištění sítě dostupných a kvalitních služeb sociální prevence a sociální péče

Naplnění: vytvoření sítě dostupných a kvalitních sociálních služeb je rovněž dlouhodobým úkolem v rámci komunitního plánování. Tento specifický cíl je v rámci projektu naplňován prostřednictvím činnosti MT KP (z hlediska efektivního řízení procesu) a vytvořených místních partnerství. Rozvoj spočívá v zapojení soukromých subjektů do procesu KP, což se podařilo na základě uskutečněného kulatého stolu a následných jednání se soukromými subjekty v oblasti bydlení osob ohrožených sociálním vyloučením.

 

Cíl: pokračovat v zavedeném procesu komunitního plánování

Naplnění: jde o kontinuální proces, pro který  je důležitá trvalá politická podpora. Získání politické podpory po komunálních volbách v listopadu 2006 byl důležitý úkol v rámci procesu konzultací k návrhu 2. KPRSS, kdy byla vedena cílená jednání s volenými zástupci města a starosty městských obvodů. Získání politické podpory a schválení dokumentu v červnu 2007 jsou důležitými předpoklady pro plnění tohoto specifického cíle.

 

Cíl: umožnit prostřednictvím vhodných sociálních služeb maximální možnou míru integrace do společnosti a na trh práce osobám, jež nejsou schopny vlastními silami dostatečně uspokojovat své životní potřeby

Naplnění: proces KP vede postupně k větší nabídce a lepší dostupnosti sociálních služeb. Důležité je, aby nabízené služby odpovídaly potřebám uživatelů a vyvíjely se především takové druhy služeb, které splňují kritéria sociálního začleňování. K naplňování tohoto specifického cíle přispělo důsledné mapování potřeb v rámci přípravy podkladů pro 2. KPRSS, navržení konkrétních cílů a opatření dle zjištěných potřeb i opětovné ověření v procesu konzultací.

 

Cíl: zajistit finančně efektivní poskytování sociálních služeb v co nejvyšší kvalitě a s důrazem na potřeby uživatelů, jejich aktivní zapojení do procesu KP a celkové zlepšení životních podmínek obyvatel

Naplnění: k naplňování tohoto specifického cíle dochází prostřednictvím revize KP včetně analýzy zdrojů financování a činnosti pracovních skupin (monitoring realizovaných projektů). Důraz na potřeby uživatelů je v rámci projektu zajištěn šetřením potřeb uživatelů, jejich zapojením do přímé činnosti v PS a cílenými setkání s uživateli.

 

Cíl: podporovat oborovou spolupráci poskytovatelů sociálních služeb

Naplnění: k naplňování tohoto specifického cíle dochází v rámci činnosti pracovních skupin komunitního plánování, kde je vždy pro danou cílovou skupinu zapojena většina poskytovatelů služeb.

 

Cíl: zvýšit informovanost v oblasti sociálních služeb

Naplnění: k naplnění tohoto specifického cíle přispělo zpracování informačních průvodců službami pro danou cílovou skupinu (celkem 11) a zpracováním analýzy regionálního informačního systému RISK jako předpokladu pro vytvoření speciálního software (tento bude vytvořen až v rámci návazného projektu).

 

Cíl: proškolit cílové skupiny v metodě KP

Naplnění: tento cíl byl v projektu naplněn prostřednictvím vzdělávacích seminářů, výjezdního workshopu a konference.

 

Cíl: evaluovat výstupy KP v letech 2003-2006 a využít výsledky této evaluace v druhém plánovacím období za účelem zvýšení jeho kvality

Naplnění: tento specifický cíl byl v rámci projektu naplněn prostřednictvím zpracované revize 1. KPRSS, jejího rozboru v jednotlivých skupinách a následně přijatými opatřeními pro druhý plánovací proces v Ostravě (2007-2010).

 

 

 Aktivity projektu:

 

Aktivita č. 1 – Řízení akce

 

Aktivita č. 2 – Metodické vedení akce

Metodikem projektu byl Michal Polesný, odborný pracovník Centra komunitní práce Ústí nad Labem, poradenské organizace. Úkolem metodika ve sledovaném období bylo poskytovat zpětnou vazbu
při zpracování návrhu 2. KPRSS, který byl vytvářen v rámci činnosti organizačních struktur KP v období září - prosinec 2006, metodické zajištění revize 1. KPRSS a aktivit spojených s procesem konzultací k návrhu dokumentu, účast na konferenci dne 21.3.2007.

 

Aktivita č. 3 – Zajištění činnosti Koordinační skupiny KP

Koordinační skupina KP nebyla ustavena.

 

Aktivita č. 4 – Zajištění činnosti Manažerského týmu KP

Manažerský tým je řídící skupinou komunitního plánování. Jejím úkolem je určovat a schvalovat postup prací, řešit operativní problémy, definovat a realizovat společné úkoly, přenášet informace dále do pracovních skupin (manažeři) a v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví (kontaktní osoby) atd.

 

Aktivita č. 5 – Zajištění činnosti pracovních skupin a pracovních podskupin

Pracovní skupiny (PS) a podskupiny (PPS) jsou základními výkonnými strukturami KP. Jejich úkolem je podávat podněty a návrhy, připravovat podklady pro tvorbu komunitního plánu a následně jej realizovat. Zde se také odehrávají diskuse nad potřebami uživatelů a jejich uspokojováním nabídkou sociálních služeb a dalších aktivit, vytváří se místní partnerství pro danou cílovou skupinu, síť potřebných služeb, probíhá komunikace mezi zadavateli, poskytovateli a v některých skupinách i uživateli nebo pečovateli.

 

Aktivita č. 6 – Zajištění dalšího vzdělávání účastníků komunitního plánování

V průběhu realizace projektu byly uspořádány celkem 4 vzdělávací semináře k problematice procesu KP pro různé cílové skupiny: nové i stávající členy MT a PS KP, zaměstnance odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu, městských obvodů, komisí rady města a další spolupracující subjekty. Cílem seminářů bylo vysvětlit podstatu a přínosy metody KP, která umožňuje efektivní řízení a koordinaci sociální politiky na území města, včetně vytváření atmosféry vzájemné spolupráce na základě utvářených místních partnerství. Účelem seminářů byla také motivace účastníků k aktivnímu zapojení do procesu KP ve městě Ostrava.

 

8. a 9.2.2007 - 2x vzdělávací seminář pro nové členy KP  

27.2.2007 - 1x vzdělávací seminář pro zaměstnance městských obvodů

20.3.2007 - 1x vzdělávací seminář pro další účastníky KP ve městě Ostrava

 

Realizované semináře přispěly k lepší informovanosti o procesu KP (jak o jeho významu a přínosech, účastnících, hodnotách a principech, tak o jeho procesní stránce). Celkem se všech seminářů zúčastnilo 66 osob.

 

Cílem dvoudenního výjezdního motivačně vzdělávacího semináře (14.-15.9.2006) byla podpora MT při vyhodnocení 1. KPRSS a přípravě 2. KPRSS předáním informací o technikách sběru potřeb uživatelů, zajištění podkladů od poskytovatelů služeb, metodologickém zpracování revize KP apod.  Další část workshopu byla věnována nástrojům udržení motivace členů PS a jejich efektivnímu řízení. Motivační část spočívala především v možnosti vzájemných konzultací mezi členy MT projektu, k čemuž není v běžném provozu časový prostor. V rámci programu proběhlo i supervizní setkání s metodikem projektu.

 

Realizací dvoudenního výjezdního worskhopu získali členové MT potřebné informace pro vedení a činnost PS a PPS a metodické postupy pro zpracování podkladů 2. KPRSS. Celkem se výjezdního worskhopu zúčastnilo 27 osob.

 

Aktivita č. 7 – Příprava a realizace kulatého stolu

Cílem kulatého stolu dne 8.6.2006 bylo předání informací o procesu komunitního plánování na území města Ostravy a možnostech participace veřejného sektoru a soukromého sektoru na řešení problematiky bydlení a ubytování sociálně vyloučených občanů formou systému „PPP“ (Public Private Partnership).

 

Účastníci: náměstek primátora SMO, starostové a zástupci bytových odborů městských obvodů, zástupci nestátních neziskových organizací (NNO), zástupci soukromých subjektů – realitních kanceláří, RPG  RE Residential, s.r.o. (bývalé OKD, které disponuje rozsáhlým bytovým fondem), manažer projektu, manažeři a kontaktní osoby dotčených pracovních skupin, dodavatel služby.

 

Přímo na jednání kulatého stolu byla na základě přednesených příkladů dobré praxe dohodnuta budoucí spolupráce se 3 realitními kancelářemi, 2 městskými obvody a NNO na společném postupu při řešení dané problematiky. Kulatý stůl byl tedy pozitivním impulsem pro další vyjednávání, která již probíhají přímo mezi jednotlivými subjekty. Celkem se kulatého stolu zúčastnilo 35 osob.

 

Aktivita č. 8 – Příprava prostředí a podkladů pro zpracování 2. KPRSS

Příprava prostředí a podkladů pro zpracování 2. KPRSS, která spočívá v řadě dílčích aktivit, byla ve sledovaném období nejdůležitější náplní činnosti struktur KP (MT a jednotlivých PS).

Činnost spočívala nejprve v přípravě podkladů pro analytickou část – zhodnocení současného stavu poskytování sociálních služeb včetně zjišťování potřeb uživatelů. K tomuto účelu byla v období červenec – srpen 2006 provedena dotazníková šetření u poskytovatelů a v období srpen – září 2006
i v prostředí uživatelů, se kterými byla v některých případech (občané se zrakovým a sluchovým postižením) vedena cílená setkání. Ve všech PS a PPS byly v říjnu 2006 provedeny situační SWOT analýzy. Na základě těchto podkladů byl za každou cílovou skupinu zpracován analytický materiál „Analýza současného stavu cílové skupiny…“. Součástí tohoto materiálu byla rovněž tzv. mapa potřeb a služeb – přehled o poskytovatelích a poskytovaných službách, o potřebách uživatelů, chybějících službách a návrzích řešení. 

 

V období listopad – prosinec 2006 vypracovaly jednotlivé PS návrhy konkrétních cílů a opatření do roku 2010. Společně s informacemi z analytické zprávy vznikl za každou cílovou skupinu podklad pro návrh 2. KPRSS, který byl zpracován jako souhrnný dokument v průběhu ledna 2007.

 

Výsledky:

- zpracovaná analýza poskytovatelů sociálních služeb

- analýza potřeb uživatelů sociálních služeb

- uskutečněné analýzy SWOT

- zpracovaný návrh 2. KPRSS

- zpracovaná analýza RISK.

 

Aktivita č. 9 – Revize 1. KPRSS

Podstatou této aktivity je zhodnocení míry plnění cílů a opatření 1. KPRSS, výši nákladů na jejich zajištění včetně zdrojů financování a dalších vytčených ukazatelů – počet realizovaných projektů, nové služby, počet klientů apod. Skládá se ze dvou částí – textové, která se snaží popsat a zhodnotit posun a dosažené výsledky v dané cílové skupině (včetně popisu a zdůvodnění toho, co se podařilo jen částečně, nebo nepodařilo vůbec realizovat), a finanční revize (tabulky finančních nákladů a zdrojů financování jednotlivých cílů a opatření za danou cílovou skupinu).

 

Ruční sběr informací bez technické podpory je velice časově i organizačně náročný. Tato zkušenost vedla MT projektu k nalezení vhodného řešení prostřednictvím vytvoření informačního systému na podporu zpracování revize komunitního plánu. Jedná se o tzv. elektronický systém revize projektů (eSRP). S jeho pomocí byla zpracována revize za rok 2006, dále bude systém využíván pro celé následující plánovací období 2007-2010.

 

Aktivita č. 10 – Uspořádání konference 21.3.2007

Konference byla příležitostí k představení výstupů společné práce (realizace 1. KPRSS a zpracování cílů a opatření 2. KPRSS), setkání všech, kteří se na zpracování a realizaci komunitního plánu podíleli, a vzájemné výměně zkušeností. Zároveň šlo o výjimečnou příležitost k propagaci projektu KP Ostrava a celého procesu komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě.

 

Součástí konference byly také informace o situaci v oblasti komunitního plánování v České republice a Moravskoslezském kraji a možnostech získávání finančních zdrojů na projekty se sociální tématikou. 

 

Konference proběhla za velkého zájmu o danou problematiku. Zúčastnilo se 158 osob (plánovaný počet 100 osob), kterým byly předány informace jak o projektu KP Ostrava, tak o procesu a výstupech KP v Ostravě včetně souvisejících informací dle programu. Konference se zúčastnili i zástupci médií (ČTK, ČRO, redakce měsíčníku Ostravská radnice).

 

Účastníci: zástupci KÚ MSK, SMO, městských obvodů, dalších měst MSK, která realizují komunitní plánování na svém území, všichni účastníci procesu KP ve městě Ostrava, další subjekty (zástupci ÚP, VŠ, zdravotnických zařízení, NNO apod.), zástupci médií, dodavatel služby.

 

Aktivita č. 11 – Proces konzultací v prostředí cílových skupin

Cílem procesu konzultací bylo vytvořit příležitost k připomínkování materiálu dalších subjektů, jednotlivců a veřejnosti, kteří se přímo neúčastnili jeho zpracování, možnost pro zpracovatele podkladů znovu s určitým časovým odstupem posoudit své návrhy a v neposlední řadě připravit politické prostředí pro následné schvalování dokumentu orgány města. Dále byl proces konzultací příležitostí šířit informace o procesu komunitního plánování a k publicitě projektu (zpracovány plakáty s logem projektu a informací o zdrojích EU a Moravskoslezského kraje, které byly umístěny na vytvořených kontaktních místech).

 

Aktivita zahrnovala jak přípravné práce na zahájení procesu konzultací, tak samotné vedení tohoto procesu. Proces konzultací byl možností připomínkovat navržený dokument v daném období osobně na zřízených kontaktních místech (viz níže), poštou i elektronickou formou. Dále zahrnoval vedení osobních konzultací s poskytovateli a uživateli služeb, oslovení zástupců politické reprezentace a subjektů, které přesahují působnost sociálních služeb.

 

Výsledky: zrealizovaný proces konzultací k návrhu 2. KPRSS. Celkem bylo podáno 118 připomínek jak od veřejnosti, tak v rámci cílených setkání s uživateli a poskytovateli služeb, které jsou v současné době zapracovávány do návrhu dokumentu.

 

Aktivita č. 12 – Marketingové a PR aktivity, publicita

Cílem bylo informování odborné i laické veřejnosti o procesu a výstupech komunitního plánování na území města Ostravy a dále propagace Evropské unie (EU), Moravskoslezského kraje (MSK) a statutárního města Ostravy (SMO) jako zdrojů financování projektu KP Ostrava.

 

 

Monitorovací indikátory:

 

a)      Vytvořená hrubá pracovní místa (osoba) – plánovaná hodnota 1,0 / skutečná hodnota 2,0

-          pozice projektového manažera

-          pozice koncepčního a analytického pracovníka

 

b)      Programy místního partnerství (kus) – plánovaná hodnota 1 / skutečná hodnota 1

Místní partnerství je vytvořeno v rámci fungující organizační struktury KP. Jedná se o partnerství mezi poskytovateli služeb v rámci jednotlivých PS a mezi zadavateli a poskytovateli v rámci MT. V rámci projektu došlo k rozšíření místního partnerství o soukromé subjekty v oblastí poskytování služeb a dalších aktivit osobám ohroženým sociálním vyloučením.

 

c)      počet přednášek, seminářů a workshopů (kus) – plánovaná hodnota 7 / skutečná hodnota 7

1 kulatý stůl (8.6.2006), výjezdní dvoudenní motivačně vzdělávací seminář (14. – 15.9.2006), 4 jednodenní semináře (8.2., 9.2., 27.2. a 20.3.2007 a 1 konference dne 21.3.2007.

 

d)      počet přednášek, seminářů a workshopů (osoba) – plán. hodnota 240 / skutečná hodnota 286

kulatý stůl (35 osob), výjezdní dvoudenní motivačně vzdělávací seminář (27 osob), 4 semináře (66 osob) a konference (158 osob). Ukazatel byl naplněn na 119 % (podklady viz příloha Závěrečné zprávy č. 15).

 

Výstupy:

Specifické potřeby občanů města Ostravy   ZDE

 

2. komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava do roku 2010     ZDE

 

Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření 1.Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava do roku 2006       ZDE

 

Informační průvodce jednotlivých PS